O projektu

 

LOKACIJA
Lokacija stanovanjsko poslovnega objekta Masarykova rezidenca se nahaja v ožjem mestnem središču Ljubljane v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje. Na severni strani lokacija meji na Masarykovo cesto, na južni strani na pešpot vzdolž treh obstoječih stanovanjsko poslovnih objektov, na vzhodni strani na Kotnikovo ulico in na zahodni strani na Tomanov park.

 

 

ZASNOVA
Pri izboru tipologije stavbe je upoštevana umestitev v urbani prostor. Objekt je zasnovan vzdolžno ob gradbeni meji ob Masarykovi cesti, kjer je potrebno v pritličje ob javne površine namestiti poslovno trgovski program, stanovanja pa so v nadstropjih.


Vertikalni gabarit objekta je dve kleti, pritličje, mezzanin, pet nadstropij in terasna etaža (2K+P+M+5N+T). Višinsko je stavba členjena na del z dvovišinskim pritličjem, osrednji del volumna s stanovanji in gornji, terasni del. Pritličje je na strani Masarykove ceste umaknjeno od gradbene meje in razširjeno na južni strani.


Stanovanjski del je funkcionalno razdeljen na tri ločene vhode, ki so orientirani na Masarykovo cesto. Vsak od vhodov ima svoje vertikalne komunikacije, dve dvigali in stopnišče, v pritličju še kolesarnico in prostor za zbiranje odpadkov. Na posameznem vhodu je 27 stanovanj, skupaj je 81 stanovanj.


Vse stanovanjske etaže, razen terasne, imajo vzdolž celotne južne fasade večje lože, ki imajo obenem tudi funkcijo senčenja južne fasade v poletnem času, kar prispeva k energetski bilanci stavbe. Na severni, vzhodni in zahodni fasadi so v tem delu objekta predvidene manjše lože, po obodu v celoti zaprte s kontinuirano zastekljeno steno. Zasteklitev zagotavlja protihrupno zaščito. Del teh sten se lahko v vsakem stanovanju odpira. Na terasni etaži so vzdolž vseh štirih stranic objekta terase.


Vsa stanovanja, razen deleža manjših stanovanj, ki so orientiranih na sever in za katera je skladno z veljavnim prostorskim aktom dopustna toleranca, imajo zagotovljeno zadostno osončenje.


Poslovni del obsega tri manjše poslovne prostore - lokale ob Masarykovi cesti ter poslovni prostor za veliko trgovino, ki zavzema južni del pritličja pod stanovanjskim delom ter ves razširjeni del pritličja. Vhodi v lokale so iz Masarykove ceste, vhod v veliko trgovino je na zahodni strani iz smeri Tomanovega parka. Dostava za veliko trgovino je na vzhodni fasadi iz Kotnikove ulice v poseben, z vrati zaprt prostor dostave.


Objekt ima dve kletni etaži, ki sta namenjeni parkiranju, spremljajočim stanovanjskim prostorom (shrambe) ter skupnim tehničnim prostorom (priključki inštalacij, hišni servis).


V obeh kleteh je skupaj 82 parkirnih mest. V prvi kleti je 39 parkirnih mest namenjenih obiskovalcem velike trgovine, v drugi kleti je 43 parkirnih mest namenjenih stanovanjem. Preostala parkirna mesta so zagotovljena v obstoječi parkirni hiši Kotnikova, s katero sta obe kletni etaži povezani. Višinsko sta kletni etaži predvidenega objekta povezani s prvo in drugo etažo obstoječe garaže. Višina voznih površin je minimalno 2,20 m.


Vsako stanovanje ima v kletnih etažah shrambo. Višina shramb je 2,20 m.


Objekt je zasnovan energetsko učinkovito.

 

 

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV
V sklopu zunanje ureditve so ob Masarykovi cesti urejeni dostopi do vhodov v stanovanja in lokale. Na zahodni strani je urejen tlakovani del pred vhodom v večjo trgovino. Tlakovane so tudi površine na južnem in vzhodnem delu. Na južni strani objekta je na nivoju terena urejen del otroškega igrišča. Del otroškega igrišča je urejen nad razširjenim delom pritličja kot terasni vrt skupaj z odprtimi bivalnimi površinami, ki obsegajo zazelenitev, tlakovane površine in potrebno opremo. Površine strešnega vrta so iz nivoja prvega nadstropja dostopne vsem lastnikom stanovanj. Terasni vrt je ograjen.


Vsa parkirna mesta so dostopna iz Kotnikove ulice po obstoječi uvozni klančini parkirne hiše Kotnikova.


Shranjevanje koles za stanovalce je urejeno v treh kolesarnicah v pritličju. Za obiskovalce ter uporabnike lokalov so na tlakovanih površinah ob Masarykovi cesti stojala za kolesa.


KOMUNALNO ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Objekt se priključi na že zgrajeno javno omrežje komunalno energetske infrastrukture - na kanalizacijski sistem, vodovod, na vročevod za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, na elektriko ter telekomunikacijsko omrežje. Za napajanje varnostnih naprav v primeru izpada električne napetosti je zagotovljen priključek na obstoječi diesel agregat.


Za zbiranje odpadkov so ločeni prostori za vsak stanovanjski vhod, vključno z lokali. Velika trgovina ima urejeno ločeno zbiranje.


KONSTRUKCIJA, STREHA IN FASADA
Nosilna konstrukcija je sestavljena iz temeljne armiranobetonske plošče, sten, stebrov, slopov in nosilcev, armiranobetonskih medetažnih plošč in stopnišč. Strehi nad objektom in nad razširjenim pritličjem sta ravni, armiranobetonski. Streha nad terasno etažo objekta je izvedena kot zelena streha z ekstenzivno ozelenitvijo, nad razširjenim delom pritličja pa kot strešni vrt.


Fasada pritličnega dela je kombinacija zastekljenih površin vhodov in izložb ter polnih pasov, ki so pretežno izvedeni z oblogami iz trajnega materiala.


Fasada etaž nad pritličjem je kontaktna, toplotno izolativna, zaključni sloj je tankoslojni omet. Na straneh, ki so izpostavljene hrupu iz okolja (severna, vzhodna in zahodna stran), je v etažah kot zapora lož izvedena dodatna fasada, sestavljena iz ritmične kompozicije ponavljajočih se zastekljenih elementov, ki se delno na loži vsakega stanovanja odpirajo.


Okna oziroma balkonska vrata v stanovanjih so iz PVC profilov, zastekljena z izolacijskim steklom z ustrezno toplotno in zvočno izolativnostjo. Za sončno zaščito so na oknih zunanja senčila – screen roloji s krmiljenjem na električni pogon. Terasna stanovanja imajo na južni strani del teras pokrit s senčnico - tendo s krmiljenjem z daljinskim upravljalnikom.

 

 

 

 

GARAŽA IN SKUPNI PROSTORI
Za dostop do parkirnih mest stanovalcev je zagotovljena ustrezna služnost za dostop po obstoječi parkirni hiši Kotnikova in po trgovskem delu v prvi kleti objekta.


Vhod v garažo stanovalcev v drugi kleti je zaprt z avtomatskimi dvižnimi vrati in z vrati za osebni prehod za stanovalce, ki imajo lastniško parkirno mesto pred vrati ob vozni poti in v obstoječi parkirni hiši.


V drugi kleti objekta je po eno parkirno mesto za večja stanovanja, drugo parkirno mesto in parkirno mesto za manjša stanovanja pa je v drugi in tretji kleti obstoječe parkirne hiše. Dostop iz tretje kleti parkirne hiše je po obstoječem javnem komunikacijskem jedru do druge kleti, kjer je tudi spodnji nivo novega objekta in vhodi v stanovanjska stopnišča.


Lastniška parkirna mesta v drugi kleti za garažnimi vrati so med seboj ločena s steno. Kot dodatno naročilo je možno zapiranje parkirnega mesta z dvižnimi, mrežnimi vrati. V ta namen je izvedena predpriprava elektroinštalacij za možno kasnejšo vgraditev motorja za odpiranje. Zaradi zagotavljanja požarne varnosti so dopustna le mrežna vrata, ki jih kupec tudi kasneje ne sme zapirati. Pretežni del teh parkirnih mest ima v nadaljevanju pripadajočo shrambo.


V prvi in drugi kleti so shrambe stanovanj. V prvi kleti so vsi potrebni skupni tehnični prostori (elektro prostor, toplotni postaji, prostor za vodomere s hidroforjem in telefonijo, hišniški prostor in prostor za centralni nadzorni sistem delovanja objekta).
Finalni tlak v garažnih prostorih je betonski z ustrezno površinsko obdelavo. Tlaki v tehničnih prostorih so betonski, površinsko ustrezno obdelani.


Komunikacijsko jedro z dvema dvigaloma in stopniščem povezuje vse etaže. Skupni prostori stanovalcev so vhodni predprostor, stopniščni prostor z dvigalom, skupni hodnik pred stanovanji in prostor za čistilko v pritličju.


Vrata v stopniščih in hodnikih so alu izvedbe in zastekljena. Finalni tlak v stopnišču, predprostoru in hodnikih je naravni kamen ali keramika. Strop in stene so barvane s poldisperzijsko barvo. Portal ob dvigalu je obložen s trajnim in na poškodbe odpornim materialom. Tlak in stene prostora za čistilko so obložene s keramiko.


V vhodnem delu in hodnikih je spuščen strop iz mavčno kartonskih plošč.


V vhodnem delu v pritličju so vgrajeni poštni nabiralniki in oglasna deska za potrebe upravnika.


Vsak stanovanjski vhod ima v pritličju svojo kolesarnico ter prostor za zbiranje odpadkov, ki je namenjen tudi lokalu.


Tlak v kolesarnicah in smetarnicah je protiprašni premaz, stene so barvane.

 

 

STANOVANJA
Stanovanja so zasnovana funkcionalno. Svetla višina v stanovanjih je predvidoma 275 cm, na terasni etaži predvidoma 280 cm. V prostorih s spuščenim stropom je zaradi razvoda prezračevanja višina znižana za 25 cm oziroma 35 cm v stanovanjih s stropno prezračevalno napravo.


Stene med stanovanji so ustrezno toplotno in zvočno izolirane in obložene z mavčno kartonsko oblogo. Nenosilne in instalacijske stene v stanovanjih so izvedene s suhomontažnim sistemom iz mavčno kartonskih plošč, razen dovodov in odvodov prezračevalnega zraka za stanovanja, ki so izvedeni kot prefabricirani gradbeni elementi.


Stene so barvane s poldisperzijsko barvo, v mokrih prostorih (kopalnica, WC in utility) so obložene s keramiko.


Armiranobetonski stropi so barvani s poldisperzijsko barvo. V hodnikih in mokrih prostorih je zaradi razvoda internega prezračevanja izveden spuščen strop iz mavčno kartonskih plošč.


Tlak v sobah in kuhinji je lakiran gotov parket, v mokrih prostorih je keramika.
Vhodna vrata v stanovanje so požarno odporna, protivlomna, opremljena z varnostno ključavnico in kukalom. Notranja vrata so barvana, s krilom višine cca 210 cm ter fiksnim lesenim delom do višine stropa.

 

V kopalnicah in WC so v izvedeno opremo vključeni konzolna WC školjka s podometnim izplakovalnikom, ponekod konzolni bide, umivalnik, kad ali/in tuš kadica. Bideji, umivalniki, kadi in tuši imajo enoročno nadometno mešalno baterijo in odtočno garnituro. Zasteklitev tuš kadic ni vključena.


Vsako stanovanje ima ložo ali teraso. Ograja na ložah in terasah na južni strani je lahke kovinske izvedbe. Lože na vzhodni, severni in zahodni strani so v celoti zastekljene z možnostjo odpiranja posameznih elementov fasade. Ograje na terasah na vzhodni, severni in zahodni strani so zastekljene in predstavljajo zaključek zastekljene fasade spodnjih stanovanjskih etaž. Stene na ložah med stanovanji na južni strani so masivne izvedbe. Na severni strani so pregrade med ložami posameznih stanovanj lahke izvedbe.


Tlak na ložah in terasah je iz proti zdrsnih granitogres plošč.


V komercialnih skicah stanovanj na terasni etaži je glede na statično preveritev črtkano vrisana možna lokacija jacuzija, na kateri pa priključki vode, elektrike in kanalizacije niso zagotovljeni.


Vsako stanovanje ima v kleti shrambo z višino 2,2 m. Predelne stene med shrambami so do višine 2,2 m zidane iz porobetonskih blokov in zglajene. Zgornji del predelnih sten je zamrežen. Strop je spuščen in izveden iz lahke mrežaste konstrukcije. Tlak je protiprašni premaz, vrata so kovinska.


STROJNE INŠTALACIJE
Za ogrevanje in pripravo tople vode so v kleti tri toplotne postaje, v katerih so vgrajeni ogrevalni sistemi za veliko trgovino, stanovanja in lokale.


Za stanovanja so na skupnih hodnikih pred stanovanji vgrajene stanovanjske toplotne pod postaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, opremljene z avtomatsko regulacijo ogrevne vode in merilnikom toplote ter hladne vode z daljinskim odčitavanjem. V stanovanjih je talno ogrevanje, s prostorsko temperaturno regulacijo v vseh prostorih. Podometna omarica z razdelilcem za talno ogrevanje je nameščena v pomožnih prostorih stanovanja. V kopalnici je kopalniški radiator.


Na terasah je izveden priključek za vodo.


Za pohlajevanje stanovanj je vgrajena predinštalacija za razvod hladilnega sistema z odvodom kondenzata in električno napajanje zunanje in notranje enote – split sistem. V terasnih stanovanjih je predpriprava za dve notranji enoti klime, v ostalih stanovanjih za eno notranjo enoto. Lokacija zunanjih enot je na podestih ob stopnišču.


Prezračevanje stanovanj je urejeno mehansko z rekuperacijo zraka. Za mehansko prezračevanje stanovanj so vgrajene kompaktne prezračevalne naprave z rekuperacijo zraka, vertikalne ali stropne izvedbe. Dovod vtočnega zraka je izveden v bivalne prostore, odvod odtočnega zraka pa iz kuhinj, utilityjev in sanitarnih prostorov. Za dovod zunanjega in odvod zavrženega zraka so izvedene ločene vertikale za posamezno stanovanje.


Morebitno dodatno vgrajene kuhinjske nape je potrebno predvideti na obtočni zrak.
Shrambe so prisilno prezračevane.

 

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
Merilna mesta za električno energijo so v tehničnem prostoru v prvi kleti. Za vsako stanovanje je odjemno mesto z glavnimi varovalkami 3x25A. V stanovanju je v predprostoru nameščena razdelilna elektro omarica ter tipska omarica za signalno komunikacijske instalacije z optičnim dovodom.

 

Vtičnice za elektriko in priključki za opremo ter vtičnice za telekomunikacije so razporejeni glede na predvideno notranjo opremo. V kopalnici in na ložah ter terasah je vtičnica z zaščitnim pokrovom. Razen na ložah, terasi in v kletni shrambi so v stanovanju le izpusti za namestitev svetil. Svetilka v mokrih prostorih mora biti s strani kupca izbrana z ustrezno IP zaščito.


Šibkotočne vtičnice so v dnevni in otroških sobah. V stanovanju je videodomofon.
Iz stanovanjskega razdelilnika poteka tudi kabel za napajanje shrambe v kleti, kjer je svetilka in vtičnica.


Kot dodatno naročilo bo lastnikom parkirnih mest v drugi kleti objekta omogočena izvedba vtičnice za počasno polnjenje avtomobila na parkirnem mestu s povezavo na stanovanjski razdelilnik z maksimalno močjo polnilne postaje 11 kW (3x16A).


V stanovanjih je izvedena predinstalacija cevi in doz za možnost izvedbe pametnih električnih instalacij za krmiljenje razsvetljave in senčil, ki kupcu za dodatno naročilo omogoča enostavnejšo izvedbo le-teh. V stanovanju so podometne razvodne doze globoke izvedbe, ki kupcu kasneje omogočajo tudi izvedbo brezžičnih pametnih instalacij.


V skupnih prostorih (hodniki, stopnišča, vhodi) in garaži je nameščena splošna in varnostna razsvetljava. Svetilke v hodnikih in stopniščih imajo senzorski vklop. Na hodnikih in v garaži so vtičnice za čiščenje.


LOKALI - INFORMATIVNO
Poleg večje trgovine v pretežnem razširjenem delu pritličja so v stanovanjski lameli v pritličju trije lokali, po en v sklopu vsakega vhoda. Lokal 1 in lokal 2 imata poslovno in trgovsko storitveno dejavnostjo, lokal 3 gostinsko dejavnost.


Lokali so obdelani do lll. podaljšane gradbene faze.


Lokali so opremljeni s priključkom ogrevne vode in merilnikom toplote z daljinskim odčitavanjem.


Prezračevanje posameznih lokalov je predvideno mehansko z rekuperacijo, zato so izvedene odprtine na fasadi za dovod svežega in odvod odpadnega zraka. Izvedena je tudi predpriprava za odvod nad streho objekta.


V lokalu je vodovodni in kanalizacijski priključek.


Za pohlajevanje lokalov je predviden enak koncept, kot za stanovanja – split sistem z lokacijo zunanje enota klime na stopniščnem podestu.


Za lokale je odjemno mesto za električno energijo z varovalkami 3x35A v merilni omari v skupnem prostoru v prvi kleti. Do lokalov je predvidena instalacijska trasa, po kateri bo kupec instaliral ustrezen priključni kabel za svoj lokal.


Izvedena je instalacijska trasa do posameznega lokala za TK priključek.


Parkirna mesta za zaposlene v lokalih so v drugi in tretji kleti parkirne hiše Kotnikova.